Lepingueelne teave

Soovitame laenutaotlejatel kindlasti sõlmitava laenulepingu tingimuste ja laenuvõtmise võimalike tagajärgedega põhjalikult tutvuda. Lisaküsimuste korral on laenuhaldurid valmis andma selgitusi ning täiendavat informatsiooni.

Laenusaajate huvide kaitsmiseks rahaliste vahendite kasutamisel ning teadlike laenuotsuste tegemise tagamiseks selgitab laenuhaldur enne laenulepingu sõlmimist kliendile kõiki laenulepingu olulisi tingimusi ja laenu võtmisega kaasnevaid kohustusi. Enne lepingu koostamist toimuva nõustamise käigus antav teave laenu kohta põhineb kliendi poolt esitatud andmetel ning andmete ja/või asjaolude muutumisel võivad laenu tingimused kliendi jaoks muutuda.

1. Laenulepingus sisalduvad tingimused
Laenulepingu allkirjastamise eel selgitab laenuhaldur laenusaajale alljärgnevaid tingimusi, võttes aluseks laenusaaja personaalse laenulepingu:

1.1. Taotletava laenusumma suurus, intressimäära muutmise tingimuste, muutmise sageduse vms informatsiooni kohta;

1.2. Võlaõigusseaduses sätestatud krediidikulukuse määr;

1.3. Omafinantseeringu määr;

1.4. Laenust saadavate rahaliste vahendite kasutamise lubatavad eesmärgid;

1.5. Laenulepingu tähtaeg, sealhulgas teave selle kohta, milliseks ajaks peab klient olema täitnud laenulepinguga võetud kohustused;

1.6. Laenu tagasimaksmise tingimused, sealhulgas tagasimaksete tähtaeg ja sagedus, makstava intressi ja laenu põhiosa suuruse kujunemine;

1.7. Ennetähtaegse tagasimaksmise tingimused, sealhulgas etteteatamistähtaeg ning tagasimaksmisega seotud tasud;

1.8. Laenu käsutusse andmise (väljamaksmise) tähtaeg, sealhulgas teave selle kohta, kas taotletav laenusumma kantakse kliendile üle ühes osas või osade kaupa ning kas sellega kaasnevad lisatingimused (täiendavate lepingute, arvete vms esitamine);

1.9. Laenulepingu muutmise lepingu tingimused, sealhulgas juhib Metrocrediti esindaja tähelepanu lepingu punktidele, mis sätestavad laenulepingu muutmisega seotud tasud.

2. Laenulepinguga seotud täiendav informatsioon
Täiendavalt informeerib Metrocrediti laenuhaldur järgmistest laenulepingu ja laenuvõtmisega seotud tingimustest ning laenusaaja kohustustest:

2.1. Tagatised
Laenu väljamaksmise eeltingimuseks on Metrocrediti poolt aktsepteeritud tagatise seadmine. Tagatise koguväärtus peab ületama laenusummat vähemalt 40%. Aktsepteeritud tagatised ja nende seadmise ulatus (pandisumma, käendaja vastutuse piirmäär jne) on nimetatud vastavas tagatislepingus.

2.2. Teave perioodiliste kulude liikide kohta, mida tuleb laenuperioodi vältel lisaks laenumaksetele tasuda
Lisaks laenu tagasi- ja intressimaksetele tuleneb laenulepingust veel järgmiste perioodiliste kulude tasumise kohustus: tagatisvara kindlustamisega seotud kulutused vastavalt kindlustusandja hinnakirjale.

2.3. Lisanduvad järgmised ühekordsed kulud, mis ei kuulu maksmisele Metrocreditile:

  • Notaritasu – tasu, mida võtab notar tehingu vormistamise eest, täpne summa sõltub konkreetse tehingu summast ja on sätestatud notari tasu seaduses. Selle suuruse saad teada küsides seda kas laenuhaldurilt või notaribüroost.
  • Riigilõiv – tasu, mis tuleb maksta Eesti Vabariigile, täpne summa sõltub konkreetse tehingu summast ja on sätestatud riigilõivuseaduses. Selle suuruse saad teada küsides seda kas laenuhaldurilt või notaribüroost.
  • Kinnisvara hindamise tasu – tuleb tasuda kinnisvarafirmale kinnisvara hindamise akti eest, summa suurus sõltub kinnisvara väärtusest. Küsige täpset summat hindamiseksperdilt. Tavalise korteri hindamine maksab umbes 80-100 eurot.
  • Kindlustustasu – läheb kindlustusfirmale, tasu suurus sõltub kindlustusväärtusest.

2.4. Laenulepingu rikkumise võimalikud tagajärjed laenuvõtjale, sellega seotud kulutused ja nende jagamise kord
Laenulepingu rikkumise korral laenusaaja poolt näeb leping ette Metrocredit OÜ võimaluse nõuda viivist, kui lepingu rikkumine seisneb lepingust tuleneva maksekohustuse rikkumises või leppetrahvi, kui on tegemist muu rikkumisega.

Kui laenusaaja ei täida tähtaegselt sõlmitud lepingust tulenevat laenu tagastamise ja/või intressi tasumise kohustust ja laenusaaja on olnud osalises või täielikus viivituses vähemalt kolme järjestikkuse maksega, või kui laenusaaja on rikkunud muud olulist kohustust, mis on nimetatud lepingus ennetähtaegse lõpetamise alusena, võib Metrocredit lõpetada lepingu ennetähtaegselt ja nõuda kogu laenu ennetähtaegset tagastamist. Kui laenusaaja laenu ei tagasta, on Metrocreditil õigus nõuda laenu tagastamist ja muude kohustuste täitmist lepingut tagavalt käendajalt.

Kindlasti tutvuge Euroopa Tarbijakrediidi Standardinfo Teabelehega.


Tasuta nõustamine
+372 6266 440
+372 56 626 506
info@metrocredit.ee
skype.metrocredit